Om de behandelingen en groepslessen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vooraf de volgende informatie geven.

 

Huisregels Fysiotherapie

 

 • Wij verzoeken u uw afsprakenkaartje elke behandeling mee te nemen om zo de afspraken vast te leggen. Dit voorkomt onnodige misverstanden.
 • Wilt u zo vriendelijk zijn tijdig af te bellen indien u verhinderd bent. Omdat wij met vooraf geplande afspraken werken hebben we dan nog de mogelijkheid om een andere cliënt in te plannen. Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • U wordt verzocht zelf een handdoek of badlaken mee te brengen.
 • Gemaakte kosten voor fysiotherapeutische behandelingen die om welke reden dan ook niet verhaald kunnen worden bij uw verzekering, worden bij u in rekening gebracht. De betalingsvoorwaarden kunt u inzien op de website of zijn verkrijgbaar bij de receptie.
 • Wij werken zoveel mogelijk op tijd.
 • De maximale wachttijd bedraagt 10 minuten tussen het afgesproken behandeltijdstip en de daadwerkelijke behandeling. Als uw fysiotherapeut u dan nog niet heeft opgezocht, informeert u aan de balie of bij de andere aanwezige fysiotherapeuten.
 • U wordt uitgenodigd uw mening te geven over alle zaken die uw behandeling aangaan. Wij stellen ons open voor constructieve kritiek waarbij het uitgangspunt is een nog betere en efficiëntere wijze van behandeling te verkrijgen.
 • Schroom niet uw fysiotherapeut aan te spreken als u vragen hebt of als er onduidelijkheden zijn.
 • Wij vragen u wijzigingen van verzekerings- en/of persoonsgegevens aan ons door te geven.
 • Corpus begeleidt stagiaires fysiotherapie. Indien u niet wenst behandeld te worden door een stagiaire kunt u dit kenbaar maken aan uw fysiotherapeut.
 • Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of onze klachtenfunctionaris Paulien Wildhagen. Uw klacht zal worden behandeld conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In de folder van het KNGF, welke u vindt in ons folderrek in de wachtruimte, kunt u meer lezen over de afhandeling van klachten.
 • Wanneer u een reanimatieverklaring heeft is het uw verantwoordelijkheid dit aan ons te melden.

Privacyreglement
Uw Fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. 
Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Het reglement ligt in de praktijk ter inzage.

Algemene Aansprakelijkheid
Corpus is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van de cliënt. Tevens geldt dat de cliënt onderricht uitsluitend en alleen ontvangt voor eigen risico. Kosten van enig letsel of ongeval worden geheel door de cliënt gedragen, tenzij die schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet van Corpus. Voor schade toegebracht aan de inventaris, c.q. het gebouw door de leden, zullen wij hen aansprakelijk stellen. 

Rechten en plichten
In ons streven naar een optimale behandeling hebben wij als zorgverlener en u als patiënt een aantal rechten en plichten. Hierop is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. Enkele belangrijke bepalingen zijn: informatieplicht, toestemmingsvereiste, recht op privacy (zie privacyreglement), recht op inzage dossierplicht, geheimhoudingsplicht, goed hulpverlenerschap.

Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.